GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")

Naša združenie si uvedomuje, že v súvislosti s Vašou komunikáciou  sa na našom webovom sídle dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov:  SPOSA BB - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica

Sídlo:Horná 67; 97401 Banská Bystrica

IČO:37828088

Kontakt:

Tel.: +421 911 360 641,

Email: sposabb@gmail.com

Zodpovedná osoba:

Nie je určená, avšak v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte

kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnenie formuláru

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-mailová adresa, Vek, Mesto, Pohlavie, Návšteva zariadenia, Zdravotné znevýhodnenia,ip adresa


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a)

Zákona )

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte (EÚ + EHP):

- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu komunikácie s prevádzkovateľom ktorý je uvedený v záhlaví tohto dokumentu

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

  • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac informácií získate na www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom  zaslania písomnej žiadosti na adresu alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.